×
خانه » کتاب های آموزشی » دانلود رایگان کتاب حسابداری بهای تمام شده – ترازآکادمی
11 ژانویه 2022

دانلود رایگان کتاب حسابداری بهای تمام شده – ترازآکادمی

شرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه های درسی و محتوای کتاب های درسی را در ادامه تغییرات پایه های قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران در نظام جدید آموزشی بازطراحی و تألیف کنیم. مهمترین تغییر در کتاب ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی بهطور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش میشود.

روش میانگین موزون متحرک

در این روش فرض برآن است که مواد ارسال شده از انبار شامل مقادیر یکسانی از هر محمولۀ موجود در انبار در تاریخ ارسال است. غالباً درج قیمت های صورت حساب روی اقلام مواد امکان پذیر نیست، بنابراین هزینه یابی مواد طبق قیمت های مندرج در صورت حساب، عملاً امکان پذیر نیست. ممکن است چنین استدلال شود که صدور مواد از انبار به طور تصادفی صورت می گیرد و نه با توجه به واحدها و هزینه های مشخص، به این ترتیب هزینۀ میانگین تمامی واحدهای موجود در انبار در زمان صدور، معیار رضایت بخشی برای هزینه مواد خواهد بود.

تطبیق کاردکس ریالی مواد با حساب معین موجودی مواد

همان طور که در هریک از روش های مثال قبل مشاهده می شود تمام مبالغ ثبت شده درکاردکس مواد با مبالغ ثبت شده در حساب معین موجودی مواد مطابقت دارند و این دو مستند همدیگر را کنترل می کنند. اقلامی که وارد انبار می شوند، شامل مواد خریداری شده و مواد برگشتی از تولید به انبار، در سمت بدهکار حساب معین موجودی مواد اضافه می گردند، و اقلامی که از انبار خارج می شوند، شامل مواد صادره به تولید و مواد برگشتی به فروشنده، در سمت بستانکار حساب معین موجودی مواد ثبت می گردند.

دوره برنامه ریزی تولید ترازآکادمی

پیش ثبت نام تراز آکادمی-tarazacademy.tp-co.com

 

محاسبه حقوق و دستمزد در شرکت های صنعتی

برای محاسبه حقوق و دستمزد، باید اطلاعات و عوامل لیست حقوق و دستمزد را شناخت و علاوه بر آن قوانین و مقررات مربوطه) قانون کار، قوانین مربوط به بیمه های اجتماعی و قوانین مالیاتی و …( اطلاع کافی داشت. برخی از اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد شامل، مدت کارکرد، حقوق پایه، اضافه کاری، حق نوبت کاری، مرخصی استحقاقی، پاداش، کارآموزی، اوقات تلف شده، طرح های تشویقی، حق بیمه های اجتماعی، بیمه سهم کارفرما، بیمه حوادث ناشی از کار و هزینه های رفاهی کارگران می باشند که در مورد برخی از آنها توضیحاتی ارائه گردید.

در رشتۀ تحصیلی حرفهای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته شده است:

 1.  شایستگی های فنی برای جذب در بازار کار مانند توانایی کنترل مستندات خرید اموال
 2.  شایستگی های غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند دقت و مدیریت اموال
 3.  شایستگی های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
 4.  شایستگی های مربوط به یادگیری مادامالعمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر

سرفصل های کتاب حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی

 • فصل اول: خرید و مصرف مواد
 • فصل دوم: حقوق و دستمزد
 • فصل سوم: سربار ساخت
 • فصل چهارم: مالیات برارزش افزوده
 • فصل پنجم: مالیات تکلیفی

داشتن اطلاعات در مورد بهای تمام شده کالا و خدمات در دنیای کسب و کار امروزی از ضروریات است و مطالعه حسابداری بهای تمام شده یکی از بهترین تصمیماتی است که یک هنرجو میتواند اتخاذ کند؛ زیرا استفاده از اصول و روش های حسابداری بهای تمام شده پیش نیاز موفقیت در هر نوع کسب و کار از کوچکترین فروشگاه های محلی تا بزرگترین شرکت های چند ملیتی است.

 • مواد چیست؟
 • موجودی مواد در کدام طبقه از دارایی ها قرار میگیرد؟
 • برای خرید مواد چه اقداماتی باید انجام شود؟
 • مستندات خرید مواد در حسابداری چیست؟
 • آیا با انواع مواد آشنایی دارید؟
 • چه زمانی باید برای خرید مواد اقدام کرد؟
 • برای ثبت خرید مواد در دفاتر چه مدارکی الزم است؟
 • برای ارسال مواد از انبار به قسمت تولید چه اقداماتی انجام میشود؟

استاندارد عملکرد

۱ توانایی ثبت خرید مواد براساس استاندارد حسابداری شمارۀ ۸( موجودی مواد و کاال( و مطابق آییننامۀ معامالت براساس اسناد و مدارک مثبته

۲ توانایی ثبت مصرف مواد طبق اسناد و مدارک مثبته و دستورالعملهای داخلی

دانلود رایگان کتاب حسابداری بهای تمام شده – ترازآکادمی

دانلود رایگان کتاب حسابداری بهای تمام شده - ترازآکادمی

مهندسی نرم‌افزار ترازپویش

موسسه آموزش‌های تخصصی ترازآکادمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت نام در سایت