×

گواهی ترازآکادمی و اعطای آن پس از پایان هر دوره آموزشی

گواهی شرکت در دوره آموزشی ترازآکادمی

مهندسی نرم افزار ترازپویش، به منظور دستیابی به اصل توامندسازی مشتریان، دوره های آموزشی ترازآکادمی را برگزار نموده که امید است در آینده‌ای نزدیک، این دوره ها برای عموم نیز در دسترس باشند. گواهی شرکت در این دوره ها، همراه با مهر و هولوگرام معتبر است که در پایان هر دوره به دانشجویانی که بدون غیبت در کلاس‌ها شرکت نموده باشند، اعطا می‌گردد. اعتبار این گواهی، نشان دهنده میزان مهارت شما علم‌آموزان عزیز در بازار کار خواهد بود و بی‌شک آنچه در این دوره‌ها می‌آموزید، شما را به سوی مسیر موفقیت سوق خواهد داد.

مراحل دریافت گواهی شرکت در دوره آموزشی ترازآکادمی

مهندسی نرم افزار ترازپویش

| W W W . T P – C O . C O M |

| T a r a z A c a d e m y . T P – C O . C O M |

ثبت نام در سایت