×

گواهی ترازآکادمی و اعطای آن پس از پایان هر دوره آموزشی

گواهی شرکت در دوره آموزشی

گواهی شرکت در دوره آموزشی ترازآکادمی

گواهی شرکت در دوره آموزشی مخصوص دانشجویان ترازآکادمی و کسانی است که در دوره های آموزشی و کلاس های ترازآکادمی شرکت کرده اند. اکثر دوره های آموزشی که در ترازآکادمی برگزار می شوند دارای مدرک شرکت در دوره معتبر و با مهر و امضا هستند. این گواهی حضور در دوره به آن دسته از افرادی تعلق خواهد گرفت که تمام کلاس ها را به صورت کامل و بدون هیچ گونه غیبتی شرکت کرده اند. این نوع گواهی که توسط ترازآکادمی صادر می شود، بدون هیچ گونه آزمون خاصی بوده و کسانی می توانند آن را دریافت کنند که در یک دوره آموزشی به صورت کامل حضور داشته و درس های مورد نظر را فرا گرفته باشند. همچنین صرف نظر از اعتبار بالای این گواهی نامه، این گواهی هنگام ورود به بازار کار و کار حرفه ای، نشان دهنده میزان مهارت های شما می باشد. مدارک صادر شده حاوی برچسب و مهر مخصوص خواهند بود که اعتبار آن را دو چندان خواهد کرد. شما می توانید با انتخاب یک دوره آموزشی، مهارت و دانش تخصصی مناسب با نیاز بازار کار و یا براساس علایق شخصی در هر یک از دوره های آموزشی ترازآکادمی که بخواهید ثبت نام کنید و پس از اتمام دوره آموزشی خود بهه شرکت مهندسی مشاور ترازپویش درخواست گواهی شرکت در دوره آموزشی بدهید. کارشناسان در ترازآکادمی پس از بررسی سوابق شما، گواهی مورد نظر را با اطلاعات ثبت شده شما صادر خواهند کرد و در نهایت تحویل شما خواهند داد. همچنین در بخش زیر مراحل دریافت گواهی شرکت در دوره آموزشی ترازآکادمی به صورت کامل و مرحله به مرحله شرح داده شده است.

 

 

مراحل دریافت گواهی شرکت در دوره آموزشی ترازآکادمی

گواهی شرکت در دوره آموزشی ترازآکادمی

 

شرکت مهندسی مشاور ترازپویش

| W W W . T P – C O . C O M |

| T a r a z A c a d e m y . T P – C O . C O M |

ثبت نام در سایت